Adres:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2,
32-065 Krzeszowice

 

Kontakt:

+48 501 807 311
biuro@ubezpieczeniakrzeszowice.pl

Ubezpieczenie NNW,  które dotyczą szkód wyrządzonych pojazdem mechanicznym na osobie, a w szczególności wynikają z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia oraz naruszenia innych dóbr osobistych człowieka. W przypadku śmierci, wystąpienia niezdolności do pracy lub kalectwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, gwarantuje ubezpieczonemu lub osobom upoważnionym świadczenie pieniężne. Do najczęstszych elementów ubezpieczenia NNW należy: śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, transport zwłok.