Adres:

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
ul. H. Sienkiewicza 2,
32-065 Krzeszowice

 

Kontakt:

+48 501 807 311
biuro@ubezpieczeniakrzeszowice.pl

Ubezpieczenie rolnicze dla klientów indywidualnych dotyczy ubezpieczenia obowiązkowego OC rolników  i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22.05.2003 roku każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczających łącznie 1 ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniem OC rolników objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, współpracującej w gospodarstwie rolnym w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, która wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Dotyczy to szkód będących następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych obowiązek ubezpieczenia powstaje w momencie pokrycia budynku dachem. Rolnik obowiązany jest zawrzeć na okres 12 miesięcy umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.